Scenarioanalys – ett nytt verktyg för skoglig planering?

Skogslandskapet i norra Sverige rymmer många ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella värden. Förutom timmerråvara är skogen en källa för biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden, rekreationsvärden, energiråvara, jakt, fiske och rennäring. Dessa värden och funktioner samspelar med varandra och representeras av många olika intressenter, vilket kräver bra verktyg och konstruktiva metoder för att skapa en framgångsrik och inkluderande planeringsprocess. Därför har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt potentialen i scenarioanalys.

Det finns ett behov för att utveckla nya modeller för förvaltning och beslutsstöd inom hållbar skoglig planering. Scenarioanalys är en möjlig metod, som systematiskt undersöker orsakssamband, osäkerhetsfaktorer samt drivkrafter för förändring som kan påverka en potentiell framtid. Målet är inte att förutspå framtiden utan att presentera möjliga händelseutvecklingar.

Studien syftade till att undersöka hur scenarioanalys kan användas som metod för att inkludera många skogliga värden och intressenter i en deltagande planeringsprocess. I studien fick lokala intressenter och forskare identifiera och diskutera viktiga faktorer som driver förändring i skogslandskapet och hur dessa faktorer påverkar varandra. Med hjälp av programvaran Parmenidos EidosTM byggde sedan forskarna tre möjliga scenarier för 30 år framåt i tiden.

 

Att använda lokala aktörers kunskap i planering

I den scenarioutvecklingsmetod som användes i studien var passande för att involvera lokala aktörer i planeringsprocessen för skogslandskapet. Scenarioanalys fungerar väl för att integrera vetenskaplig och lokal kunskap och värderingar, liksom att tillämpa både kvalitativa och kvantitativa metoder för breda undersökningar av möjliga framtidsscenarier. Men det finns utrymme för förbättringar, framförallt gällande deltagarinflytande och motiverande faktorer för deltagande såsom mer tid för diskussioner och tätare kontakt med de som skapar policy. Det är viktigt att skapa förutsättningar för god kommunikation när komplexa frågor ska diskuteras.

 

Att skapa en meningsfull deltagandeprocess

Scenarioanalys bör helst vara en kontinuerlig process med en fortlöpande diskussion mellan både lokala intressenter och beslutsfattare rörande strategier för att hantera olika scenarion. På så vis kan scenarier fungera som verktyg för att möta framtiden och utveckla policystrategier i en ständigt pågående dynamisk process, snarare än att betraktas som slutgiltiga ”svar” och produkter.

Genom att arbeta med scenarier är det möjligt att skapa en känsla av ägandeskap över processen hos deltagarna och motivera dem till att investera tid i processen. Att diskutera scenarier kan hjälpa till att lyfta blicken från pågående konflikter mellan skogliga värden och fokusera på möjligheter för den gemensamma framtiden. Samtidigt är det viktigt att använda metoder i scenarioarbetet som skapar en meningsfull process för alla deltagare – en process som präglas av förtroende, legitimitet, ansvarskänsla och hänsyn i nära kontakt med beslutsfattare.

Fakta:

Julia Carlsson, Ljusk Ola Eriksson, Karin Öhman, Eva-Maria Nordström, Combining scientific and stakeholder knowledge in future scenario development — A forest landscape case study in northern Sweden, i: Forest Policy and Economics, Volume 61, 2015, Pages 122-134, ISSN 1389-9341.

Illustration: Charlotta Gard

Social media