Kategorier

Mistra Arctic

Intresset för naturresursanvändning i norr är idag större än någonsin. Klimatförändringar, ökad politisk aktivitet, ny teknik för exploatering av naturresurser, och globala diskussioner om hur man ska hantera de intressekonflikter som kan uppstå på grund av detta, är några förklaringar…

PLURAL

Planering för en dynamisk stads- landsbygdsrelation: att leva och verka på flera platser. Den svenska landsbygden har i århundranden formats av de som levt och verkat där. I och med urbaniseringen har fler bosatt sig i städer men behåller sina…

Balance och Formas

Klimatförändringar kommer med stor sannolikhet öka framöver. Hur sårbara vi är för dessa klimatförändringar beror på hur stora effekterna blir och hur mycket vi kan anpassa oss. Sektorer som rennäring, fiske, skogsbruk och småskalig vinterturism är beroende av förnyelsebara resurser…