Komplementär arbetskraft det viktigaste för landsbygden

Fokusera arbetsmarknadspolitiska åtgärder på tillgång till komplementär arbetskraft i landsbygd för att snabbväxande företag lättare ska överleva.

Snabbväxande företag är en viktig resurs för att skapa arbetstillfällen i landsbygdsregioner, de finns inom alla branscher och bidrar med nya produkter eller tjänster. Studier av ett urval av 1589 snabbväxande företag ur hela Sveriges företagspopulation visar att en större tillgång till komplementär arbetskraft på landsbygden skulle ge snabbväxande företag en större chans att överleva.

Med komplementär arbetskraft menas en rekrytering av individer vars kunskaper och kompetenser är relaterade snarare än likadana eller helt olika den kunskap och kompetens som redan finns i företaget.

 

Typen av erfarenhet och kunskap avgör

I landsbygdsregioner är det avgörande att man får tillgång till arbetskraft som är både direkt och indirekt relaterad till företagets rådande expertområde. Forskningsresultaten visar att det inte spelar roll hur många man rekryterar under tillväxtperioden, det är snarare vilken typ av erfarenheter och kunskap hos de rekryterade och huruvida de är komplementära med företaget som påverkar framtida överlevnad.

En förklaring till framgångarna kan vara att man kompletterar den kompetens som finns och därmed undviker att rekrytera en arbetsstyrka som har likadana kunskaper, vilket har visat sig leda till ökad risk för konkurs eller uppköp.

Annat kunnande än bara industrispecifik kunskap ger mer i en konkurrenssituation med företag som varit länge i branschen och använder sina befintliga resurser bättre. I storstadsregioner har typen av rekryterad arbetskraft mindre betydelse, det är däremot viktigt att företaget är lokaliserat i samma lokala arbetsmarknad som företag i komplementära branscher.

 

Låt stödet spegla behovet

Sammantaget blir rekommendationen att stödja arbetsmarknadspolitiska åtgärder som underlättar anställandet av arbetskraft med kompletterande kunskaper, inte minst i landsbygdsregioner. Det kan innebära att företagen behöver mer tid under rekryteringsfasen för att hitta rätt kandidat snarare än att ta första bästa.

 

Fakta

Studien ville utröna om en rekrytering av komplementär kompetens i tillväxtfasen spelar roll i hur företaget klarar sig. Den hade även för avsikt att bedöma i vilken utsträckning rekrytering av arbetskraft från samma bransch, komplementär bransch eller helt olik bransch påverkar företagets framtida öde, dvs om det överlever, blir uppköpt eller gå i konkurs. Studien undersökte ett urval av 1589 snabbväxande företag i Sverige mellan åren 2000 och 2010.

Borggren, J., Eriksson, R.H. & Lindgren, U. (2016) Knowledge flows in high-impact firms: How does relatedness influence survival, acquisition and exit? Journal of Economic Geography 16(3), 695-713

 

Social media