Om Northportal

Vår tanke med Northportal är att samla och presentera forskning om naturresurser i norra Europa på ett enkelt och lättillgängligt sätt så att fler kan ta del av den. Här kan du läsa om naturresursfrågor som rör skogsbruk, klimatförändringar, företagande och olika användares intressen. Kunskapen samlas in från olika forskningsprojekt som haft eller har en koppling till Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Northportal har funnits i olika former sedan början av 2000-talet. Från början tog webbplatsen upp resultat runt klimatförändringarnas effekt på skogsbruk, fiske, rennäring, turism och naturskydd. Northportal har fortsatt samla information från olika projekt och vi hoppas att den ska kunna fortsätta samla och presentera viktig och intressant kunskap under längre tid.

Nedan följer några av de projekt som bidragit.

Mistra Arctic

Intresset för naturresursanvändning i norr är idag större än någonsin. Klimatförändringar, ökad politisk aktivitet, ny teknik för exploatering av naturresurser, och globala diskussioner om hur man ska hantera de intressekonflikter som kan uppstå på grund av detta, är några förklaringar till detta ökade intresse. Samtidigt som stor uppmärksamhet riktats mot de arktiska kust- och havsmiljöerna,…

PLURAL

Planering för en dynamisk stads- landsbygdsrelation: att leva och verka på flera platser. Den svenska landsbygden har i århundranden formats av de som levt och verkat där. I och med urbaniseringen har fler bosatt sig i städer men behåller sina rötter i landsbygden. Man har kanske en stuga, ärver ett föräldrahem eller äger en skogsfastighet….

Balance och Formas

Klimatförändringar kommer med stor sannolikhet öka framöver. Hur sårbara vi är för dessa klimatförändringar beror på hur stora effekterna blir och hur mycket vi kan anpassa oss. Sektorer som rennäring, fiske, skogsbruk och småskalig vinterturism är beroende av förnyelsebara resurser och därmed extra känsliga för klimatförändringar. Säsongsförskjutningar och förändringar i temperatur- och nederbördsmönster påverkar till…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved