Storleken på skogsfastigheten avgör hur man sköter sin skog

Bland de faktorer som påverkar hur privata skogsägare väljer att sköta sin skog så tycks avstånd till fastigheten, inkomst, yrke eller kön väga lätt i jämförelse med storleken på skogsfastigheten. 

Hälften av Sveriges produktiva skog ägs av privata skogsägare. Deras val av skötselmetod påverkar därför skogens sammansättning och struktur för halva Sveriges skogsareal. Det påverkar i sin tur en rad ekosystemtjänster som tillgång på virke, kolinlagring, biodiversitet och rekreation. Forskare vid SLU och Umeå universitet, som undersöker just förändringar i den privata skogsägarkåren och konsekvenser för bland annat skogsskötsel, har tittat närmare på vilka faktorer som spelar in när privata skogsägare väljer skötselstrategi.

 

Ekonomin bestämmer

 

I en vetenskaplig artikel skriver Jeannette Eggers (SLU) och hennes forskarkollegor att skillnaderna i val av skötselstrategi inte är så stora mellan olika kategorier av skogsägare. Faktorer som kön, ålder, avstånd till fastigheten, yrke eller inkomst var mindre viktiga än till exempel intresse av och kunskap om skog. Men den faktor som påverkade mest är storleken på fastigheten. Äger man en större fastighet är ekonomin viktigare, och man sköter skogen på ett mer produktionsinriktat sätt. För en mindre fastighet spelar ekonomin inte så stor roll, och man brukar ofta skogen mindre intensivt.

 

Skogsägaren förändras men inte skötselmetoden

 

Idag är en tredjedel av landets 330 000 skogsägare bosatta utanför den kommun där fastigheten är belägen (så kallade utboägare) jämfört med 17% 1976, nära dubbelt så många kvinnor äger skog idag, 40 %, jämfört med de 21%  som 1976 ägde skog. Det blir även allt mer vanligt att man äger skogen tillsammans med någon annan. De här trenderna förväntas också fortsätta. Men forskarna fann att fastän skogsägaren förändras så förändras inte skötselstrategin anmärkningsvärt: –  Trots att forskning visat oss att kvinnliga ägare i högre grad prioriterar andra skogliga värden, och ofta är mindre intresserade av skogsfrågor så är skogen lika viktig för inkomsten, och de sköter skogen på ungefär samma sätt som manliga ägare, menar Jeannette Eggers, en av forskarna bakom studien genomförd inom ramen för PLURAL projektet.

–  Att skötselmetoderna inte varierar mer kan bero på att skogssektorn fortfarande är väldigt  konservativ och produktionsinriktad. Utboägare har däremot lika stort intresse av skogsfrågor som åboägare, som bor på eller nära sin skogsfastighet  – Det verkar inte vara så att man tappar intresset av sin skogsfastighet efter att man har flyttat ifrån den, fortsätter Jeannette Eggers.

 

Förändras storleken förändras metoden

 

Allt detta innebär att skogsägaren i sig kan förändras utan att det påverkar skogsfastigheten. Men om skogsfastigheten blir större till exempel genom fastighetsförvärv, så är sannolikheten stor att skötselmetoden blir produktionsinriktad. Något som kan ha betydelse för skogslandskapet i Sverige.

 

Fakta

Artikeln är skriven och studien genomförd inom Formas starka forskningsmiljöer projektet PLURAL, Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation: att leva och verka på flera platser.  Studien gjordes genom en enkät där 1169 skogsägare svarade på vilken strategi de hade för skogens skötsel.

Eggers, J., Lämås, T., Lind, T.  och Öhman, K. (2014) Factors Influencing the Choice of Management Strategy among Small-Scale Private Forest Owners in Sweden. Forests 5(7), 1695-1716

 

Social media

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailJeannette Eggers

Jeannette Eggers är doktorand inom skoglig resurshushållning och arbetar främst med skogliga scenarioanalyser. Tidigare forskning har innehållet bland annat modellering av skogsresurser under olika klimat- och markanvändningsscenarior, kolbalanser i skogsbruket, miljörestriktioner för tillgängligheten av biomassa från skogen och effektbedömning av Europeisk politik på biologisk mångfald.

Torgny Lind
Kontakta

Torgny är skoglig doktor och arbetar mycket med beslutsstödsystemet Heureka och dess programvaror samt skoglig inventering. Torgny gör analyser av utvecklingen av skogen som resurs över tid för större områden med hjälp av scenarioanalyser. Även hållbarhetsanalyser kopplat till skogen som resurs där hänsyn tas till hela värdekedjan från skog till slutprodukt. Torgny är aktiv vid institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Tomas Lämås
Kontakta

Tomas Lämås är docent och forskar kring skoglig planering i ett brett perspektiv, främst om beslutstödjande system för ett mångbruksinriktat skogsbruk. Som en del i detta leder Tomas programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa), som använder Heurekasystemet som teknisk plattform. Verksamhetsidén är att genom kompetens, personal och verktyg tillhandahålla en infrastruktur för hållbarhetsanalyser inom forskning, undervisning och uppdragsverksamhet. Ett särskilt fokus ligger på att anpassa Heurekasystemet på ett relevant sätt för att analysera nya problemställningar. Tomas är verksam vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Karin Öhman
Kontakta

Karin Öhman är docent i skogshushållning och genom sin forskning utvecklar hon nya verktyg och modeller som kan användas för planering av skogsbruk med en vidgad målsättning. Forskningen kan delas upp i två delar. Den första delen handlar om optimering som är ett kvantitativt verktyg som kan användas för att hitta optimala lösningar utifrån specifika mål och begränsningar. Optimering ger oss möjlighet att undersöka kostnaden för ett mål, för att få ut mer av ett annat mål. För att hitta den lösning som är den bästa avvägningen mellan olika mål måste man dock även känna till beslutsfattarnas preferenser. Den andra delen handlar därför om hur beslutsfattares och andra intressenters preferenser kan inkluderas i planeringsprocessen genom att använda sig av flermålsanalys. Flermålsanalysen ger oss möjlighet att göra avvägningar mellan olika mål och det är beslutsfattarens preferenser som styr avvägningen. Karin är verksam vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet.


© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved