Skogen hjälper småföretag att överleva

Att äga skog som företagare kan innebära att företaget har större chanser att överleva i ett tufft ekonomiskt klimat. Effekten är dock bara synlig för män och är tydligare i glesbygd.

60 000 företag bildas varje år i Sverige. Dessa nya företag väcker förhoppningar om lokal och regional utveckling, stärkt lokal arbetsmarknad och regional ekonomi. Tyvärr så försvinner nästan en tredjedel (32%) av alla företag under de första tre åren. Av de företag som överlever så är det dessutom en stor mängd som inte tjänar tillräckligt för att försörja ägaren.

 

Skogsägande ger stabilare företag

 

Nu visar en studie producerad inom forskningsprogrammet PLURAL att ett sätt att klara en skakig nystart är att äga skog. Småföretag utanför skogssektorn som drivs av personer som också äger skog visar bättre ekonomiska resultat än andra företag. Detta tyder på att entreprenörer använder t ex skogsinkomster på ett strategiskt sätt för att upprätthålla verksamheten i företaget.  – Skogsägandet ger tillgång till olika typer av resurser som kan användas inom företagets verksamhet, skogsområden kan t ex användas av turismföretagare. Dessutom ger skogen inkomster som kan användas som en buffert i företaget under ekonomiskt kärva tider säger Katarina Haugen en av forskarna bakom studien.

 

Effekt bara tydlig för män

 

Typ av företag och entreprenörens ålder, kön och erfarenheter spelar roll för effekterna av skogsägandet. Det är framförallt enskilda firmor som drivs av män som drar fördelar av skogsägande. Det finns inget sådant samband för kvinnliga entreprenörer. Forskarna bakom studien, Urban Lindgren och Katarina Haugen, menar att skillnaden bl a kan bero på att kvinnor och män har delvis olika målsättningar med sitt skogsägande. – Kvinnor och män har ofta olika syn på skogens värden och användningsområden. Manliga skogsägare tenderar t ex att lägga större tonvikt vid produktion, alltså skogens ekonomiska värden. Detta kan antas resultera i att de också får större skogsinkomster som i sin tur kan nyttjas inom deras företag, även företag som är verksamma inom sektorer som inte är kopplade till skogsbruk, säger Katarina.

 

Glesbygdens företag presterar bättre

 

Småföretag med skogsinnehav som är placerade utanför stadsregioner drar mer nytta av skogen och tenderar att prestera bättre. – På så vis kan skogsägande kombinerat med entreprenörskap tänkas bidra till den ekonomiska utvecklingen och skapa arbetstillfällen i t ex landsbygdsområden och mindre befolkade regioner, menar Katarina.  Det är dock aldrig skadligt för ett företag oavsett storlek eller placering att äga skog.

 

Fakta

Studien bygger på statistiska analyser av officiella registerdata med information om alla småföretag med 1-10 anställda i Sverige och är finansierad av forskningsrådet FORMAS och projektet PLURAL – Att leva och verka på flera platser.

Haugen, Katarina; Lindgren, Urban. (2013) On the importance of forest assets for micro-firm performance. Fennia – International Journal of Geography 191 (2), 122-142

Social media

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailKatarina Haugen

Katarina är universitetslektor inom kulturgeografi och forskar om tillgänglighet till vardagsdestinationer som t.ex. olika typer av service, fritidsaktiviteter, arbete, utbildning och sociala relationer. Fokus för forskningen har riktats mot tillgänglighetens fysiska geografiska dimensioner, d.v.s. avstånd och/eller närhet men också rörlighet. Detta innefattar som grundförutsättning de rumsliga lokaliseringsmönstren för olika typer av destinationer såväl som befolkningens bosättningsmönster, de rumsliga relationerna dem emellan och människors tillgänglighetsstrategier för avståndsöverbryggande respektive närhetsbaserad tillgänglighet.

Urban Lindgren

Urban är professor i kulturgeografi och forskar på samspelet mellan företagens konkurrensförmåga och dynamiken på lokala arbetsmarknader. Fokus ligger på hur långsiktig konkurrenskraft antas bottna i förmågan till lärande, som i sin tur kan omvandlas till bättre produkter. Innovationer uppstår ofta i mötet mellan människor med olika erfarenheter. Den tysta kunskap som man tillägnar sig är intimt sammanlänkad med individen och den växelverkar lättare med andras kunskaper i geografiskt avgränsade miljöer.


© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved