Artiklar av Karin Öhman

Karin Öhman

Karin Öhman är docent i skogshushållning och genom sin forskning utvecklar hon nya verktyg och modeller som kan användas för planering av skogsbruk med en vidgad målsättning. Forskningen kan delas upp i två delar. Den första delen handlar om optimering som är ett kvantitativt verktyg som kan användas för att hitta optimala lösningar utifrån specifika mål och begränsningar. Optimering ger oss möjlighet att undersöka kostnaden för ett mål, för att få ut mer av ett annat mål. För att hitta den lösning som är den bästa avvägningen mellan olika mål måste man dock även känna till beslutsfattarnas preferenser. Den andra delen handlar därför om hur beslutsfattares och andra intressenters preferenser kan inkluderas i planeringsprocessen genom att använda sig av flermålsanalys. Flermålsanalysen ger oss möjlighet att göra avvägningar mellan olika mål och det är beslutsfattarens preferenser som styr avvägningen. Karin är verksam vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet.  Ta kontakt

  För att komma i kontakt med forskaren bakom artikeln som intresserade dig så fyller du i nedan formulär, då kommer ditt mail gå direkt till ansvarig forskare. Du kan välja att ställa en fråga, låna forskaren eller både och. Skriv gärna utförligt om din fråga eller ditt lån.

  Fält markerade med * måste fyllas i.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Telefon

  Det var särskilt denna artikel jag fastnade för:*

  Jag har en fråga/frågor om:*

  Jag vill låna dig till (syfte, form, möjlig plats):

  Mer om mig som skriver:0

Skogen behöver ingå i kommunernas planering

En översiktsplan som inkluderar skoglig och kommunal planering samt andra markanvändningsintressen motiveras inte minst av möjligheten att förstå och hantera konflikter rörande skogslandskapet. Kommuner upprättar en översiktsplan som redovisar hur marken inom kommunen ska och planeras att användas. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande utan mer som ett rättesnöre och ledstång för framtida planering. Den svenska plan-…

0

Hur skogen sköts kan inte dras över en kam

Ska man räkna med hur skogsägarna faktiskt tänker sköta sina skogar så blir avverkningsvolymerna 14% lägre i framtiden medan ekologiska värden gynnas. Skogsägare sköter sin skog på olika sätt. Ägarnas skötselstrategier kan variera mellan en naturvårdande skötsel till en skötsel som avser att öka produktionen eller till att bygga upp virkesförrådet t.ex. inför en kommande…

0

Storleken på skogsfastigheten avgör hur man sköter sin skog

Bland de faktorer som påverkar hur privata skogsägare väljer att sköta sin skog så tycks avstånd till fastigheten, inkomst, yrke eller kön väga lätt i jämförelse med storleken på skogsfastigheten.  Hälften av Sveriges produktiva skog ägs av privata skogsägare. Deras val av skötselmetod påverkar därför skogens sammansättning och struktur för halva Sveriges skogsareal. Det påverkar…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved