#konflikt

0

Motstånd visar på nya vägar att anpassa skogsbruket till klimatförändring

Klimatförändringar ger upphov till ökade risker och medvetenhet Under det senaste decenniet har effekterna som ett förändrat klimat kan ha blivit mer och mer synligt i skogen. Framförallt stormar som Gudrun och Per har haft förödande konsekvenser för skogsägare. De nya utmaningarna som beräknas öka med ökad klimatförändring ger upphov till nya synsätt och relationer…

0

För en mer delaktig allmänningsskog

Förbättrad kommunikation med delägarna genom e-post, mer informativ hemsida, mer intressant mötesagenda kan öka delaktigheten i styret av Vilhelmina Övre Allmänningsskog. I Vilhelmina Övre Allmänningsskog upplever man det svårt att engagera medlemmarna i styret av allmänningen. Endast 10% av medlemmarna deltar på årsstämmorna där viktiga beslut som t ex budget och utdelning av vinst och…

0

Lagstiftning prioriterar ekonomiska intressen av gruvor, skog och vatten

Trots en stark miljölagstiftning riskerar miljöintressena att åsidosättas när regler kopplade till gruvbrytning, skogs- och vattenverksamhet tillämpas. Förklaringen är att olika typer av speciallagstiftning försvårar en konsekvent tillämpning av vår miljöbalk. Svensk miljölagstiftning ställer omfattande krav på miljöhänsyn. Försiktighetsprincipen innebär till exempel att det inte får finnas någon oprövad miljö- eller hälsorisk innan en verksamhet…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved