Skogen behöver ingå i kommunernas planering

En översiktsplan som inkluderar skoglig och kommunal planering samt andra markanvändningsintressen motiveras inte minst av möjligheten att förstå och hantera konflikter rörande skogslandskapet.

Kommuner upprättar en översiktsplan som redovisar hur marken inom kommunen ska och planeras att användas. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande utan mer som ett rättesnöre och ledstång för framtida planering. Den svenska plan- och bygglagen säger att: “Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten”. Planera för användningen av skogsmark är dock inte helt enkelt då det är många intressen och lagrum som alla berör skog men inte relaterar till varandra och som saknar gemensamt paraply och gemensamma målsättningar som ska tas i beaktning.

 

Ett myller av olika intressen

Kommunen har en skyldighet att väga in riksintressen som naturvärden, kulturarv, rekreation eller ekonomiska sektorer som elproduktion, utvinnande av mineraler, fiske- och rennäring och viktig infrastruktur i sin planering. Även om kommunerna behåller sin auktoritet när det kommer till planering, så behåller staten en del kontroll över vissa aspekter av den fysiska planeringen genom länsstyrelserna. Pågående markanvändning ska heller inte påverkas av andra, nya intressen som friluftsliv, tätortsexpansion eller täktverksamhet. Skogsbruket räknas som pågående markanvändning och har ansetts vara så pass viktig ekonomiskt att det inte på ett tydligt sätt länkats samman med kommunal och regional planering. Till det ska vi lägga äganderätten som måste sättas i relation till både skrivna och oskrivna lagar, jakträtt, allemansrätt och certifieringar. Alla dessa intressen relaterar i varierande grad till olika styrningssystem och lagutrymmen på olika geografiska nivåer. Olika ambitioner och skilda lagutrymmen orsakar lätt problem och behovet av en helhetsbild där skogslandskapet blir en del av den holistiska och samordnande, översiktliga planeringen blir påtaglig.

 

Skoglig planering i översiktsplanen

Sektorer som gruvnäring, skogsbruk och elproduktion har lagar och regler med en svag eller oklar koppling till miljöbalken samt plan- och bygglagen vilket innebär att kommunen får en sämre överblick över den fysiska planeringen och de behov av samordning och prioritering som de alltid har. Incitamenten för att lägga till skogsmarken i den kommunala översiktsplanen är många särskilt med tanke på att det är en resurs av nationell betydelse som också kan ha en stor regional och lokal betydelse. Ett annat argument är att öka förståelsen för hur tätortsnära skog används. Det övergripande dilemmat ligger däremot på en central nivå och olika lagrum som inte relaterar till varandra och saknar ett gemensamt paraply eller gemensamma mål. Ett annat dilemma är hur nationella idéer om styrning ska eller kan implementeras i den kommunala planeringsprocessen och hur det allmänna intresset hanteras i olika planeringssystem. En bra översiktsplan skulle kunna utvecklas till att bli det verktyg som på ett bättre sätt samordnar olika intressen och markanspråk i dagsläget såväl som i framtiden.

 

Fakta

Olof Stjernström, Rein Ahas, Sabina Bergstén, Jeannette Eggers, Hando Hain, Svante Karlsson, E. Carina H. Keskitalo, Tomas Lämås, Örjan Pettersson, Per Sandström, Karin Öhman (2017), ”Multi-level planning and conflicting interests in the forest landscape” i: Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use. Natural Resource Management in Transition. Red. av E. Carina H. Keskitalo. London: Palgrave Macmillan UK.

Studien har genomförts inom ramen för PLURAL, ett projekt som finansierades av Formas starka forskningsmiljöer 2012-2017.

Kapitlet presenterades under lanseringen av boken på SLU i Umeå den 14 december, se nedan.

Social media

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailOlof Stjernström

Olof är docent i kulturgeografi och forskar kring samhällsplanering, befolkningsgeografi och politisk geografi. Inom samhällsplanering har Olof bland annat tittat närmare på skärningspunkten kommunal planering och skogsresursen, markägandet och markägarens värderingar och uppfattningar om skogens olika intressenter och användningsområden. Äganderätten är central men ägandet har även en koppling till allmänhetens syn på och behov av mark för friluftsliv. Olof är verksam vid institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Jeannette Eggers

Jeannette Eggers är doktorand inom skoglig resurshushållning och arbetar främst med skogliga scenarioanalyser. Tidigare forskning har innehållet bland annat modellering av skogsresurser under olika klimat- och markanvändningsscenarior, kolbalanser i skogsbruket, miljörestriktioner för tillgängligheten av biomassa från skogen och effektbedömning av Europeisk politik på biologisk mångfald.

Svante Karlsson

Svante är doktor och biträdande lektor inom kulturgeografi och forskar kring befolkningsgeografi, ekonomisk och politisk geografi med inriktning mot samhällsomvandling och landsbygdsutveckling samt den lokala utvecklingens institutionella ramverk. Den lagstiftning som omgärdar skogen i vid mening ger rättigheter och skyldigheter för olika grupper vilket gör att skogen kan ses som både ett rum för handling och ett för inflytande. I takt med att samhället förändras och nya grupper gör anspråk på skog och mark kan olika intressekonflikter uppstå. Svante är verksam vid Karlstad universitet.

Carina Keskitalo

Carina är professor i statsvetenskap och forskar om hur klimatet, politiken och marknaden påverkar skogsanvändning. Exempel är hur Sverige och EU kan begränsa olika skogsskadegörare som kan bli vanligare med klimatförändringar, hur svenska krisberedskapssystem kan hantera stormskador och översvämningsrisker som också kan öka med klimatförändringar, och hur förbättrad kommunikation inom skogscertifieringssystem kan stödja genomförandet av hänsyn. Carina är verksam vid institutionen för geografi och ekonomisk historia på Umeå universitet och vid institutionen för skoglig resurshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet.

Per Sandström

Per är forskare och arbetar med markanvändningsfrågor. I norra Sverige ryms en mängd olika intressen som skogsbruk, gruvnäring, infrastruktur, rennäring, vind- och vattenkraft inom samma områden. Detta leder till en komplicerad situation när det kommer till markanvändning och Per ser närmare på hur en dialog mellan dessa intressen kan underlättas. Främsta verktyget är GIS (geografiskt informationssystem) som enkelt kan illustrera olika intressen på samma karta. Per är aktiv vid institutionen för skoglig resurshushållning.

Örjan Pettersson

Örjan Pettersson är lektor och forskar främst kring frågor rörande regional utveckling i glesbefolkade områden, i synnerhet norra Sverige. Huvudsakligen har befolkningsförändringar, näringslivsstrukturer och försörjningsmöjligheter studerats. Under senare år har fokus skiftat till frågor som rör naturresursutnyttjande och planering kopplat till exempelvis gruv- och skogsnäring samt vindbruk och havsområden. Forskningen är i huvudsak kvantitativ med hjälp av GIS och olika typer av registerdata. Örjan är verksam vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Tomas Lämås
Kontakta

Tomas Lämås är docent och forskar kring skoglig planering i ett brett perspektiv, främst om beslutstödjande system för ett mångbruksinriktat skogsbruk. Som en del i detta leder Tomas programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa), som använder Heurekasystemet som teknisk plattform. Verksamhetsidén är att genom kompetens, personal och verktyg tillhandahålla en infrastruktur för hållbarhetsanalyser inom forskning, undervisning och uppdragsverksamhet. Ett särskilt fokus ligger på att anpassa Heurekasystemet på ett relevant sätt för att analysera nya problemställningar. Tomas är verksam vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Karin Öhman
Kontakta

Karin Öhman är docent i skogshushållning och genom sin forskning utvecklar hon nya verktyg och modeller som kan användas för planering av skogsbruk med en vidgad målsättning. Forskningen kan delas upp i två delar. Den första delen handlar om optimering som är ett kvantitativt verktyg som kan användas för att hitta optimala lösningar utifrån specifika mål och begränsningar. Optimering ger oss möjlighet att undersöka kostnaden för ett mål, för att få ut mer av ett annat mål. För att hitta den lösning som är den bästa avvägningen mellan olika mål måste man dock även känna till beslutsfattarnas preferenser. Den andra delen handlar därför om hur beslutsfattares och andra intressenters preferenser kan inkluderas i planeringsprocessen genom att använda sig av flermålsanalys. Flermålsanalysen ger oss möjlighet att göra avvägningar mellan olika mål och det är beslutsfattarens preferenser som styr avvägningen. Karin är verksam vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Sabina Bergstén

Sabina Bergstén är doktorand i kulturgeografi vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet. Hennes forskning handlar om människors sociala, känslomässiga och platsrelaterade relationer till skog och privata skogsfastigheter. Fokus ligger på hur dessa relationer formar synen på skog, ägande och planering och hur de påverkas av geografiska avstånd. Studierna baseras på intervjuer med privata skogsägare i norra och södra Sverige och gruppdiskussioner med bybor i fallstudieområdet, Vilhelmina kommun.


© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved