Skogsbruk och klimat

För skogsbruket handlar de flesta effekterna av ett förändrat klimat om problem med bärighet och vintervägar, sämre tillgänglighet när vårfloden skär av vägar, mer skadeinsekter, toppbrott pga. blötsnö och en ökad risk att plantorna dör av torka eller frost. Men det finns också fördelar som t.ex. ökad skogstillväxt.

Skogsnäringen inkluderar både stor- och småskaligt skogsbruk och skogsindustri i nedan områden, och även de entreprenörer som avverkar eller genomför skogsbruksåtgärder. Personerna inom skogsbruket som intervjuats inom ramen för Balance och Formasprojekten bestod bl.a. av skogsföretag, skogsägarföreningar, representanter för allmänningsskogar, större sågverk, mindre småsågare, skogsägare, bioenergiföretag, Statens fastighetsverk, Skogsstyrelsen samt mindre egenföretagare inom skogsbruket.

Skogsnäringen har traditionellt varit betydande i områdena, även om småskalig skogsindustri som till exempel sågverk idag är mer begränsad. Eftersom skogen vanligtvis avverkas mellan omkring 60-90 års ålder, kommer den skog som planteras idag att växa och leva under ett förändrat klimat. En ökande medeltemperatur är generellt positiv för skogstillväxten. Men tillväxt och kvalitet kan minska om förändringar i temperatur och nederbörd leder till sommartorka, eller tung tösnö som orsakar grenskador. Olika trädslag är också olika känsliga för till exempel torka. Extremhändelser som stormar och större insektsangrepp kan också vara negativa för skogsbruket.

Fallstudier nedan

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved