Rennäring och klimat

När det gäller rennäringen är problemen med förändrat klimat främst överisning av betet, sämre födotillgång pga. torka, ökad insektsplåga, att det blir svårare att planera vid oförutsägbart väder, att flytten påverkas av vårfloden m.m. Positiva saker som lyfts fram är att kortare vintrar innebär minskade kostnader för stödutfodring och ökade slaktvikter och att kalvarna överlever lättare om våren kommer tidigare. De personer som intervjuades inom ramen för Balance och Formas projekten var renskötare från Basikjero sameby, Leavas sameby, Girjas sameby, Gällivare skogssameby, Vapstens sameby, Vilhemnina södra sameby och Vilhelmina norra sameby.

I norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland har rennäring traditionellt praktiserats av urbefolkningen, främst folkgrupperna samer och nenets. I Finland och i begränsade svenska områden finns dock en allmän rätt att bedriva renskötsel. Tidigare byggde rennäringen på hjordens naturliga flyttmönster, något som ledde till en nomadisk tillvaro för renskötarna. Idag är renskötseln i norra Norge, Sverige och Finland integrerad i samhället som en ekonomisk näring, där den främsta inkomsten för renskötseln kommer från försäljning av renkött. Renskötarna följer fortfarande flockens naturliga säsongsförflyttning, som kan underlättas med hjälp av t ex långtradare eller snöskotrar, men har oftast både permanenta sommar- och vinterboenden på olika orter. I Ryssland bedrivs alltjämt nomadisk renskötsel, där renskötarna lever med flocken.

Näringen påverkas starkt av förändringar i väderförhållanden. Under vinterhalvåret äter renar normalt markväxande lav, och djupt snötäcke eller tö som resulterar i is på marken kan hindra djurens bete. Tillgången på föda som gräs, örter och svamp under sommar och höst är också viktig, eftersom renarna då ska gå upp i vikt för att klara vinterns mer begränsade betestillgång. Renar kan tröttas ut av alltför höga sommartemperaturer, och påverkas även av förekomsten av skadeinsekter. Alla förändringar som påverkar bete och flyttmönster har med andra ord en stark påverkan på rennäringen.

Fallstudier nedan

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved